УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ  ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „ТЕАТЪР СОФИЯ“

12 Май 2023

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 

ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „ТЕАТЪР СОФИЯ“

 

В ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „ТЕАТЪР СОФИЯ“ (ТЕАТЪР СОФИЯ) като публичен субект е изграден вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения на българското и европейско законодателство в определени области, чрез който се гарантира от една страна запазване в тайна самоличността на подателя на сигнала, и от друга, ефективното му разследване с оглед ограничаване и преустановяване на съществуващи и потенциални нарушения. Подробно регламентиране на условията, реда и обработването на сигналите е уредено в утвърдените със Заповед No РД-10-66/11.05.2023 на Директора Вътрешните правила на ТЕАТЪР СОФИЯ (Вътрешни правила) за приемане, регистриране и обработване на сигнали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с които сте длъжни да се запознаете и са достъпни на Ваше разположение в офиса на Театър „София“, на ул. „Чамкория“ №9, ет.4, Стая 403 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.

КАК МОГАТ ДА СЕ ПОДАВА СИГНАЛИ ПО ТОЗИ ЗАКОН?

Сигнали за нарушения може да подадете писмено, устно, по електронна поща, по телефона, чрез изрично, писмено упълномощено лице или чрез предварително уговорена лична среща със служителя в ТЕАТЪР СОФИЯ, който отговаря за обработването на сигнали.

Може да ползвате утвърдения образец, който е приложен към настоящите указания. В случай, че не използвате този образец, сигналът Ви следва да съдържа най-малко следното:

- трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

-  имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

- конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

-  дата на подаване на сигнала;

- подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИТЕ?

1. Чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на ТЕАТЪР СОФИЯ на sofiatheatre@gmail.com, в офиса на Театър „София“ на ул. „Чамкория“ №9, ет.4, Стая 403 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., на вниманието на Катерина Христова, Ръководител отдел „Програмни дейности и проекти“

2. Чрез външен канал за подаване на сигнали до Комисията за защита на личните данни:

- по имейл whistleblowing@cpdp.bg  

- по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

- устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

3. Чрез публично оповестяване на нарушения в електронни издания, радио, телевизия 

интернет и др.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ И ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ЗАЩИТАТА ПО ЗАКОНА?

 

Всеки служител на ТЕАТЪР СОФИЯ, както и:

- други лица, които полагат наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

-  лица, които полагат труд без трудово правоотношение и/или упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност в полза или за сметка на ТЕАТЪР СОФИЯ;

- доброволци или стажанти;

-  лица, които работят за подизпълнител или доставчик на ТЕАТЪР СОФИЯ;

-  кандидати за работа, участвали в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получили в това качество информация за нарушение;

- служители на ТЕАТЪР СОФИЯ, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение с ТЕАТЪР СОФИЯ, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

-  всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

- лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

- лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

- юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

 

ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАВА СИГНАЛ?

Областите, за които може да подадете сигнал за нарушения са:

1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

м) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

н) трудовото законодателство;

о) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

2. Нарушения на правилата на вътрешния пазар в Европейския съюз по отношение на свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали;

3. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

4. Извършено престъпление от общ характер, за което лице – подател на сигнала, е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

 

КАКВИ СИГНАЛИ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ?

 

-       Анонимни сигнали;

-       Сигнали за нарушения, извършени преди повече от 2 години от датата на подаване на сигнала;

-       Сигнали, които са явно неоснователни, явно маловажни или съдържат очевидно неверни твърдения.

 

КАКВИ ПРАВА И ЗАЩИТА  ИМАТЕ КАТО ПОДАТЕЛ НА СИГНАЛА,  КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ С ВАС ЛИЦА?

 

1. Забрана за всяка форма на ответни действия във връзка с подадения сигнал, имащи характера на репресия и поставящи тези лица в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

а) временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;

б) понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

в) изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

г)  отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;

д) отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

е) прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

ж) принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

з) пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

и) отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;

й) предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;

к) вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

л) включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

м) предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

н) прекратяване на лиценз или разрешение;

о) насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

2. право на запазване на самоличността Ви в тайна. Единствено оправомощените да приемат и разглеждат сигнали служители ще имат достъп до данните за Вашата самоличност;

3. право на информация във връзка движението и резултата от проверката по подадения от тях сигнал в законоустановените срокове. В 7-дневен срок от подаването на сигнала, служителят, който отговаря за обработването му е длъжен да Ви предостави Уникален идентификационен номер. В 3-месечен срок от подаването на сигнала, същият служител следва да Ви уведоми за резултата от сигнала. В хода на обработването му, той може да се свърже с Вас за отстраняване на нередовности по сигнала, предоставяне на допълнителни данни и доказателства;

4. право да подадете сигнал устно или писмено;

5. право да откажете да подпишете формуляр за регистриране на сигнали;

6. право да откажете самоличността Ви да бъде разкрита в случай, че това се налага за целите на разследването на сигнала от компетентните органи;

7. право да оповестите публично информация за нарушения, която Ви е станала известна в работен контекст;

8. право да подадете сигнала си пред КЛЗД или друг компетентен в съответната област орган.

 

NB! Можете да се ползвате от горните права, при условие че:

1. е имало основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на Закона, посочен по-горе

и

2. сте подал сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона и Вътрешните правила.

 

НОСИТЕ ЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДАДЕНИТЕ ОТ ВАС СИГНАЛИ?

 

В случай, че упражнявате предоставените Ви права недобросъвестно и съзнателно подадете неверен сигнал, съдържащ несъществуващи факти и обстоятелства, носите гражданска отговорност за причинените на лицето, срещу което е насочен сигналът вреди. 

 

В този случай подлежите и на административно наказание - глоба в размер от 3000 до 7000 лв. глоба[1];

 

В случай, че в сигналът Ви се съдържат данни за извършено престъпление, които Ви е известно, че са неистински, наред с горепосочената отговорност, носите и наказателна отговорност за набеждаване по чл. 286[2] от Наказателния кодекс.

 

В случай, че възпрепятствате разследване на сигнал, подаден от друго лице или не оказвате дължимото съдействие на служителя, който го разглежда сигнала, може да бъдете наказани с глоба от 400 до 4000 лв. за възпрепятстване или опит да се възпрепятства подаването на сигнал, подаден в изпълнение на целта на ЗЗЛПСПОИН.

 
[1] ЗЗЛПСПОИН: Чл. 45. Когато е установено, че лицето съзнателно е подало сигнал или е оповестило публично невярна информация, се наказва с глоба от 3000 до 7000 лв. Правото на засегнатото лице да претендира обезщетение за претърпени вреди се запазва.
[2] Наказателен кодекс: Чл. 286. (1) Който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание. (2) Ако набеденият бъде привлечен към наказателна отговорност, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

Програма Септември18


19

четвъртък

19:00

30

понеделник

19:00